PODMIENKY

Aktualizované 05.15.2018. Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Podmienok. Ak nesúhlasíš s týmito podmienkami nemôžeš sa registrovať, zaplatiť a zúčastniť sa športového podujatia Tvrďák.

Sumár

 • Podujatie je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 18 rokov. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je na účasť v preteku nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • Podmienkou účasti na Podujatí je dobrý zdravotný stav, podpis účastníka na registračnom formulári a súhlas s týmito podmienkami.
 • Účastník si uvedomuje charakter podujatia a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví.
 • Účastník prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne, alebo ju spôsobí organizátorovi či tretím stranám, ktoré sa na podujatí spolupodieľajú.
 • Účastník prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb.
 • Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
 • Štartovné sa nevracia, je možné ho previesť na inú osobu alebo preniesť na iný Tvrďák pretek
 • Preteky sa uskutočnia bez ohľadu na poveternostné podmienky.
 • V tomto prípade zlého počasia, ktoré by mohlo ohrozovať zdravie, život pretekárov môže organizátor preteky zrušiť. V tomto prípade sa vracia 70 % z ceny štartovného.
 • Čip je majetkom spoločnosti, ktorá zaisťuje časomieru a pretekárovi sa iba zapožičiava.
 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov zadaných pri registrácii na účel registrácie na preteky, publikovania štartovacej a výsledkovej listiny. Údaje nie sú poskytnuté tretím stranám.
 • Účastník súhlasí že všetky fotky a video zábery zhotovené organizátorom počas pretekov môžu byť použité pre účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu
 • Účastník vyjadruje súhlas so zaradením do informačného systému Newsletter, ktorý šíri zvukovo-obrazové záznamy z podujatia a informuje účastníkov o podujatí. Zoznam osobných údajov. emailová adresa.

Propozície a pravidlá preteku

Ochrana Osobných Údajov

Všeobecné Obchodné Podmienky

Pravidlá pre dobrovoľníkov

Na stiahnutie

Podmienky pre médiá

Médium alebo organizácia ktorá chce zverejniť informácie o podujatí musí organizátora vopred informovať a zaslať mu pred zverejnením materiál na autorizáciu.

Propozície a pravidlá preteku

Registrácia

 • Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku
 • Štartovné obsahuje aj občerstvenie po skončení preteku
 • Štartovný poplatok je konečný a nevratný
 • Štartovné sa nevracia, iba v prípade zrušenia preteku
 • Registráciu je možné previesť na inú osobu
 • Registrovať sa možno prostredníctvom online formuláru alebo osobne v deň pretekov ( štartovné sa platí na mieste tv hotovosti ) v prípade že je ešte voľná kapacita.

Príprava

 • Oblečenie: Bežecké oblečenie a vhodnú obuv. Hodiť sa môžu aj tenké rukavice ako ochrana rúk pri prekonávaní niektorých prekážok.
 • Je dobré priamo pred pretekmi nejesť.

Pred pretekom

 • Prezentácia na pretek: Pretekár sa musí prezentovať vstupenkou na svoje meno, ktorú získal pri registrácii
 • Pretekár podpíše revers a súhlas s týmito podmienkami preteku
 • Na telo si viditeľne umiestni štartovné číslo a na členok upevní čip

Preteky

 • V závislosti od celkového počtu pretekárov, bude uplatnený systém skupinových štartov v 30 minútových intervaloch.
 • Trať je postavená tak by eliminovala možnosti jej skrátenia pretekárom. Ak si pretekár trať skráti nebude zaradený do výsledkovej listiny.
 • Každý účastník závodu se musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov
 • Štartovné číslo (a čip) je neprenosný. Porušenie vedie k diskvalifikácii.

Pravidlá a penalizácie

 • Prekážky a Pravidlá pre pretekárov idúcich na čas
 • Pravidlá pre fitness bežcov – bežci, ktorí nebežia na čas. Môžeš vynechať prekážky, skrátiť si trať, nevzťahuje sa na teba žiadna forma penalizácia. Nesmieš brániť rýchlejšim pretekárom idúcich na čas.

Tímová súťaž

 • Všetci pretekári tímového behu bežia celú trať.
 • Tím musí mať minimálne 3 členov, inak nie je registrovaný do súťaže
 • Tímy môžu byť aj zmiešané (muži aj ženy)
 • Výsledná klasifikácia tímov je určená na základe súčtu časov prvých troch členov tímu.
 • Členovia tímu môžu štartovať v ktorejkoľvek vlne

Výsledky a Ceny

 • Poradie bude určené podľa oficiálneho času t.j. času od štartu
 • Výsledková listina bude zverejnená po podujatí na webovej a Tvrdak FB stránke

Oceňované kategórie

 • Tvrdak 5+ / 10+ :
  • Ocenenia budú 1. 3 miesta v kategórii  Muži, Ženy, Team 
 • Tvrďák 2+
  • Ocenenia budú 1. 3 miesta v kategórii Muži, Ženy, Team

Po preteku

 • Minerálka bude k dispozícii ihneď pri dobehu.
 • Občerstvenie bude vydané na základe prideleného štartovného čísla.
 • Každý pretekár je povinný vrátit čip, ihneď po skončení preteku v priestoroch cieľa.
 • V cieli bude možnosť umytia sa v mobilných sprchách – studená voda
 • Poradie bude určené podľa oficiálneho času.
 • Výsledková listina bude zverejnená po podujatí na webovej a FB stránke

Tvrdá Liga – séria pretekov Tvrďák

 • Ak absolvuješ všetky Tvrďák preteky v danom roku dostávaš sa automaticky do Tvrdej Ligy.
 • Ak chceš súťažiť o umiestnenie a titul Tvrďák Slovensko, musíš bežať na čas. Tvoje výsledné poradie bude určené na základe súčtu dosiahnutých časov vo všetkých pretekoch.
 • Tvrdú ligu môžeš absolvovať aj vo fitness režime, ale nebudeš v celkových výsledkoch.
 • Pre súťaž tímov sa počíta dosiahnutý čas prvých troch členov v cieli. Tímy môžu byť zmiešané a môžu počas seriálu pretekov meniť zloženie členov tímu.
 • Ocenenie: 1. 3 miesta v kategórii muži, ženy a tímy

Iné

 • Účastníci si svoje osobné veci môžu nechať v aute na parkovisku, alebo v priestoroch na to určených. Organizátor nezodpovedá za prípadné straty.
 • Zdravotná pomoc bude dostupná na Štarte/Cieli pretekov

Ochrana Osobných Údajov

 • Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je firma Antbase s.r.o., ICO 35865202, Keltska 8, 900 31, Stupava
 • Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Richard Voda. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese tvrdakrace@tvrdakrace.com alebo písomne na adrese našej spoločnosti.

Ako údaje zbierama a ako ich využívame.

 • Organizátor získava za účelom registrácie, vyhodnotenia súťaže, zverejnenia výsledkov tieto osobné údaje účastníka: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze, poisťovňu, rok narodenia
 • Organizátor získava za účelom doručenia objednaných tovar cez e-shop tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefón
 • Organizátor získava za účelom zasielania informačných emailov  kde informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších športových podujatiach, termínoch a podobne získava emailovú adresu
 • Organizátor získava fotografie a video dokumentáciu z podujatia a tie publikuje prostredníctvom sociálnych sietí za účelom zabezpečenia digitálnej spomienky pre účastníkov pretekov
 • Organizátor získava údaje pri využívaní našich služieb sú to údaje o interakcii s našimi službami, keď pristupujete na naše stránky, získavame údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate pri návšteve našich stránok
 • Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia Google Adwords a Facebook Pixel.

Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

 • Organizátor neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobám mimo týchto prípadov:
 • Organizátor pre účel doručenia zakúpeného tovaru v e-shope poskytuje meno, adresu, telefón prepravnej spoločnosti: Slovenská Pošta
 • Organizátor pre účel zabezpečenia služieb časomiery, štartovej listiny a výsledkov poskytne registračné údaje pretekára zazmluvnenej spoločnosti realizujúcej služby časomiery: www.vos-tpk.sk
 • Dáta o interakcii s našimi stránkami poskytujeme: Google.com  a hostingovej spoločnosti Websupport.sk
 • Vaš email poskytujeme službe Mailchimp.com

Prenos údajov do tretích krajín

 • Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašou registráciou na preeky uchovávame 1 mesiac po skončení preteku. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania zakúpeného tovaru a ak ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi. V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Súhlas účastníka

 • Účastník podujatia alebo kupujúci súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Organizátora na vymedzený účel
 • Účastník súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Newsletter organizátora,
 • Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, zvukové záznamy, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s jeho účasťou na Podujatí sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže archivovať, zdielať a verejne publikovať vo všetkýchformách a aj prostredníctvom tretích strán. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok. Súhlas je udelený na neurčité obdobie a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslanim žiadosti na tvrdakrace@tvrdakrace.com.
 • Poskytnutím údajov pre informačný systém Newsletter spoločnosti Antbase s. r. o. súhlasíte hlavne so zasielaním informačných emailov formou newsletteru, kde Vás informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších podujatiach, termínoch a podobne.
 • V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť a pošlite nám ju emailom na adresu tvrdakrace@tvrdakrace.com. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné pre všetkých účastníkov športového podujatia Tvrďák. Tieto podmienky účasti platia aj pre vybraných účastníkov so statusom hosť

Definícia základných pojmov:

 • Podujatie: športový pretek Tvrďák
 • Organizátor: ANTBASE, s.r.o., Keltská 18, 900 31 STUPAVA, IČO: 35865202 DIČ: 2021742184 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu BA I.,oddiel:Sro, vložka č.29588/B.
 • Účastník: Osoba registrovaná na pretek, so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá súhlasila s Podmienkami uvedenýmí na webovej stránke https://tvrdak.sk/podmienky

Registrácia na pretek

 • Registráciu je možné urobiť iba cez registračný systém dostupný na registracia.tvrdak.sk
 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlasovenej osobe
 • Účastník je povinný si skontrolovať svoje registrované údaje a do organizátorom určeného dátumu môže vykonať úpravy
 • Pri registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu Potvrdenie o registrácii, ktoré je povinný si uchovať v elektronickej alebo tlačovej forme až do dňa konania Podujatia
 • Potvrdenie o registrácii na Podujatie je účastník povinný vytlačiť, vlastnoručne podpísať a odovzdať pri prezentácii v deň preteku
 • Účastník môže previesť registráciu na daný pretek inú osobu, za podmienky že táto spĺňa všetky Podmienky účasti a súhlasí s Pravidlami preteku

Platba za štartovné a doplnkové služby

 • Platbu je možné realizovať prostredníctvom webovej stránky Tvrdak.sk, ktorá obsahuje online registračný a platobný systém
 • Platbu je možné realizovať prostredníctvom online služby PayPal
 • Prostredníctvom elektronických a kreditných kariet cez službu Card Pay od spoločnosti Tatrabanka a.s.
 • V deň konania Podujatia, na mieste konania podujatia za predpokladu, že nebudú v tom čase naplnené účastnícke limity
 • Štartovné nie je možné použiť na iné ako zakúpené podujatie
 • Až zaplatením štartovného sa registrácia na pretek stáva platnou, a registrovaná osoba sa môže zúčastniť Podujatia ako účastník podujatia
 • Zaplatením štartovného vyjadruje účastník súhlas so všetkými podmienkami Podujatia

Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného

 • Organizátor nevracia zaplatené štartovné.
 • Účastník, ktorý sa nedostaví na Pretek, nemá nárok na vrátenie štartovného poplatku ani iných, s tým súvisiacich platieb.

Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného

 • Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia, ktoré poskytne účastníkom Podujatia, ktorí uhradia štartovné. Plnenie bude zverejnené na webovej stránke Tvrdak.sk

Práva a povinnosti organizátora Podujatia

 • Organizátor má právo, kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z kapacitných, alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu, zmeniť cenu štartovného a upraviť termíny do kedy štartovné platí.
 • Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na Podujati, a to aj v prípade uhradenia štartovného ak:
 • Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
 • Účastník neodovzdal podpísané prehlásenie o súhlase s podmienkami preteku alebo Potvrdenie o registrácii
 • V prípade vyššej moci, alebo nedostatočného počtu prihlásených organizátor môže Podujatie zrušiť. Organizátor môže po zvážení všetkých okolnosti a vyčíslení takýchto vynaložených nákladov vrátiť Účastníkom časť alebo celé štartovné.

Prehlásenie o zdravotnom stave a vylúčenie zodpovednosti

 • Ako účastník podujatia svojim podpisom na registráčnom formulári, ktorý som obdržal pri registrácii a ktorý ma oprávňuje na účasť na podujatí prehlasujem že všetky moje údaje sú pravdivé a že súhlasím s týmito podmienkami.
 • Som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú predstavuje. Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
 • Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.
 • Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov preteku.
 • Som si vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov preteku.
 • Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok preteku, bezpečnostných a organizačných pokynov, bude zo súťaže bez náhrady vstupného a iných výdavkov vylúčený.
 • Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti účasťou na podujatí.
 • Účastník je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Osoby do 18 rokov sú povinné k registrácii doložiť písomný súhlas rodiča s účasťou mladistvého na preteku.

Pravidlá pre dobrovoľníkov

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Doprava

 • Dobrovoľníci sú zodpovední za dopravu do a z miesta ich dobrovoľníckej činnosti.

Informácie

 • Pred pretekmi sa dobrovoľník musí oboznámiť s pravidlami a organizáciou podujatia

Odmena

 • Dobrovoľnícka činnosť je vykonaná bez nároku na finančnú odmenu

Zabezpečené bude

 • Tričko Tvrďák
 • Obedový balíček a nápoj
 • Zázemie pre odloženie vecí a toalety

Vezmi si vhodné oblečenie

 • Pevnú obuv (nie otvorené topánky a sandále)
 • Vhodné oblečenie aj pre prípad dažďa
 • Pokrývku hlavy, aby ste nedostali úpal

Bezpečnosť pri práci

 • Odporúčame nosiť stále pri sebe preukaz poistenca.
 • Platí zákaz požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov pred dobrovoľníckou aktivitou a počas nej.
 • Dávajte si pozor na osobné veci a o úschovu cenných vecí požiadajte koordinátora.

Iné

 • V súrnych prípadoch volajte tel. č. +421 905 599 435
 • Na Linke záchrany 0850 111 313 Vám lekár dá radu, ako poskytnúť prvú pomoc do príchodu Rýchlej zdravotníckej pomoci.
Tvrďák | Podmienky