• Aktualizované 13.1.2022. Organizátor si vyhradzuje právo zmien a doplnenia týchto Podmienok. Ak nesúhlasíš s týmito podmienkami nemôžeš sa registrovať, zaplatiť a zúčastniť sa športového podujatia Tvrďák.

Na stiahnutie

Vyhlásenie Pretekára o súhlase s Podmienkami
Vyhlásenie rodiča o súhlase s účasťou mladistvého

Sumár

 • Podujatie je dostupné všetkým osobám, ktoré sú staršie ako 18 rokov. Pre osoby mladšie ako 18 rokov je na účasť v preteku nutný písomný súhlas zákonného zástupcu.
 • Podmienkou účasti na Podujatí je dobrý zdravotný stav, podpis účastníka na registračnom formulári a súhlas s týmito podmienkami.
 • Účastník si uvedomuje charakter podujatia a riziká spočívajúce v nebezpečenstve vzniku ujmy na zdraví.
 • Účastník prehlasuje, že si je vedomý toho, že nesie všetku zodpovednosť a riziká spojené s účasťou na tomto podujatí a za škodu spôsobenú na zdraví alebo majetku, ktorá mu vznikne, alebo ju spôsobí organizátorovi či tretím stranám, ktoré sa na podujatí spolupodieľajú.
 • Účastník prehlasuje, že v prípade zranenia alebo poškodenia svojho zdravia alebo majetku si túto škodu nebudem uplatňovať u organizátora a tretích osôb.
 • Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie.
 • Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku, alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí.
 • Štartovné sa nevracia, je možné ho previesť na inú osobu alebo preniesť na iný Tvrďák pretek v danom roku
 • Preteky sa uskutočnia bez ohľadu na poveternostné podmienky.
 • V prípade zlého počasia, ktoré by mohlo ohrozovať zdravie, život pretekárov môže organizátor preteky zrušiť. V tomto prípade sa vracia 70 % z ceny štartovného.
 • Čip je majetkom spoločnosti, ktorá zaisťuje časomieru a pretekárovi sa iba zapožičiava.
 • Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov zadaných pri registrácii na účel registrácie na preteky, publikovania štartovacej a výsledkovej listiny. Údaje nie sú poskytnuté tretím stranám.
 • Účastník súhlasí že všetky fotky a video zábery zhotovené organizátorom počas pretekov môžu byť použité pre účely ďalšej propagácie podujatia bez nároku na finančnú odmenu
 • Účastník vyjadruje súhlas so zaradením do informačného systému Newsletter, ktorý šíri zvukovo-obrazové záznamy z podujatia a informuje účastníkov o podujatí. Zoznam osobných údajov. emailová adresa.

Registrácia

Registrácia je platná až po zaplatení štartovného poplatku

Príprava na preteky

 • Oblečenie: Bežecké oblečenie a vhodnú obuv. Hodiť sa môžu aj tenké rukavice ako ochrana rúk pri prekonávaní niektorých prekážok.
 • Je dobré priamo pred pretekmi nejesť.

Pred pretekom

 • Prezentácia na pretek: Pretekár sa musí prezentovať vstupenkou na svoje meno, ktorú získal pri registrácii
 • Pretekár podpíše súhlas s týmito podmienkami preteku
 • Na členok si upevní čip

Preteky

 • V závislosti od celkového počtu pretekárov, bude uplatnený systém skupinových štartov v 30 minútových intervaloch.
 • Trať je postavená tak by eliminovala možnosti jej skrátenia pretekárom. Ak si pretekár trať skráti nebude zaradený do výsledkovej listiny.
 • Každý účastník závodu se musí riadiť pokynmi organizátorov a traťových rozhodcov
 • Štartovné číslo (a čip) je neprenosný. Porušenie vedie k diskvalifikácii.

Pravidlá a penalizácie

 • Prekážky a Pravidlá pre pretekárov idúcich na čas
 • Pravidlá pre fitness bežcov – bežci, ktorí nebežia na čas. Môžeš vynechať prekážky, skrátiť si trať, nevzťahuje sa na teba žiadna forma penalizácia. Nesmieš brániť rýchlejšim pretekárom idúcich na čas.

Tímová súťaž

 • Všetci pretekári tímového behu bežia celú trať.
 • Tím musí mať minimálne 3 členov, inak nie je registrovaný do súťaže
 • Tímy môžu byť aj zmiešané (muži aj ženy)
 • Výsledná klasifikácia tímov je určená na základe súčtu časov prvých troch členov tímu.

Výsledky a Ceny

 • Poradie bude určené podľa oficiálneho času t.j. času od štartu
 • Výsledková listina bude zverejnená po podujatí na webovej a Tvrdak FB stránke

Oceňované kategórie

 • Tvrdak 5+ / 10+ :
  • Ocenenia budú 1prvé 3 miesta v kategórii  Muži, Ženy, Team
 • Tvrďák 2+
  • Bez pódiového ocenenia

Po preteku

 • Minerálka bude k dispozícii ihneď pri dobehu.
 • Občerstvenie bude vydané na základe prideleného štartovného čísla.
 • Každý pretekár je povinný vrátit čip, ihneď po skončení preteku v priestoroch cieľa.
 • V cieli bude možnosť umytia sa v mobilných sprchách – studená voda
 • Poradie bude určené podľa oficiálneho času.
 • Výsledková listina bude zverejnená po podujatí na webovej a FB stránke

Séria pretekov Tvrďák

 • Ak absolvuješ Tvrďák preteky v KE, BB, BA v danom roku dostaneš medialu Tvrďák Slovensko. 
 • Preteky môžeš dať aj vo fitness režime bez merania času ale nebudeš vo výsledkoch.

Neúčasť na podujatí

 1. PREVOD NA INÚ OSOBU. V prípade neúčasti je možné štartovné preniesť v danom roku na inú osobu cez online zmenu údajov registrovanej osoby. Urobíš to cez link zmena údajov ktorý nájdeš v emaily vstupenka ktorý sme poslali po platbe

 2. PREVOD NA ĎALŠÍ ROK. Prevod štartovného na ďalší rok je možný iba raz. Prevod je spoplatnený administratívnym poplatkom vo výške 5€. Poplatok uhradíš tu. V ďalšom roku dostaneš zľavový kupón vo výške uhradeného štartovného. Môžeš ho použiť na ktorékoľvek podujatie. 

 3. VRÁTENIE ŠTARTOVNÉHO. Vrátenia štartovného  je závislé od dátumu kedy sa požiada o storno.

  20 % z uhradenej sumy do 2 mesiacov od dátumu konania pretekov
  30 % z uhradenej sumy do 1 mesiaca od dátumu konania pretekov
  40 % z uhradenej sumy do 2 týždňov od dátumu konania pretekov
  Na storno stačí napísať na info(zavináč)tvrdak.sk, alebo tvrdakrace(zavináč)tvrdakrace.com

Tvrdá Liga

 • Ak chceš súťažiť v Tvrdej Lige o umiestnenie a titul Tvrďák Slovensko, musíš bežať na čas.
 • Tvoje výsledné poradie bude určené na základe súčtu dosiahnutých časov v pretekoch BA 5+, BB 10+.
 • Pre súťaž tímov sa počíta dosiahnutý čas prvých troch členov v cieli. 
 • Tímy môžu byť zmiešané a môžu počas seriálu pretekov meniť zloženie členov tímu.
 • Ocenenie: Poradie v Tvrdej Lige sa neoceňuje.

Definícia pojmov

 • Podujatie: športový pretek Tvrďák
 • Produkcia: ANTBASE, s.r.o., Keltská 18, 900 31 STUPAVA, IČO: 35865202 DIČ: 2021742184 spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu BA I.,oddiel:Sro, vložka č.29588/B.
 • Organizátor: Hojta o.z., Cesta na Klanec 44/a, 841 03 Bratislava
 • Účastník: Osoba registrovaná na pretek, so zaplateným štartovným poplatkom, ktorá súhlasila s Podmienkami uvedenýmí na webovej stránke https://tvrdak.sk/podmienky


Registrácia na pretek

 • Registráciu je možné urobiť iba cez registračný systém dostupný na tvrdak.sk
 • Pri registrácii musia byť poskytnuté pravdivé informácie o účastníkovi – prihlasovenej osobe
 • Účastník je povinný si skontrolovať svoje registrované údaje a do organizátorom určeného dátumu môže vykonať úpravy
 • Pri registrácii dostane účastník na poskytnutú emailovú adresu Potvrdenie o registrácii, ktoré je povinný si uchovať v elektronickej alebo tlačovej forme až do dňa konania Podujatia
 • Potvrdenie o registrácii na Podujatie je účastník povinný vytlačiť, vlastnoručne podpísať a odovzdať pri prezentácii v deň preteku
 • Účastník môže previesť registráciu na daný pretek inú osobu, za podmienky že táto spĺňa všetky Podmienky účasti a súhlasí s Pravidlami preteku


Platba za štartovné a doplnkové služby

 • Platbu je možné realizovať prostredníctvom webovej stránky Tvrdak.sk, ktorá obsahuje online registračný a platobný systém
 • Platbu je možné realizovať prostredníctvom online služby PayPal
 • Prostredníctvom elektronických a kreditných kariet cez službu Card Pay od spoločnosti Tatrabanka a.s.
 • V deň konania Podujatia, na mieste konania podujatia za predpokladu, že nebudú v tom čase naplnené účastnícke limity
 • Štartovné nie je možné použiť na iné ako zakúpené podujatie
 • Až zaplatením štartovného sa registrácia na pretek stáva platnou, a registrovaná osoba sa môže zúčastniť Podujatia ako účastník podujatia
 • Zaplatením štartovného vyjadruje účastník súhlas so všetkými podmienkami Podujatia


Zrušenie prihlášky, vrátenie štartovného

 • Organizátor nevracia zaplatené štartovné.
 • Účastník, ktorý sa nedostaví na Pretek, nemá nárok na vrátenie štartovného.
 • Štartovné je možné preniesť v danom roku na inú osobu 
 • Štartovné do ďalšieho roku je možné preniesť za poplatok 5 E. Štartovné je možné preniesť iba raz.


Plnenie poskytnuté Účastníkom za úhradu štartovného

 • Organizátor každoročne definuje rozsah plnenia, ktoré poskytne účastníkom Podujatia, ktorí uhradia štartovné. Plnenie bude zverejnené na webovej stránke Tvrdak.sk


Práva a povinnosti organizátora Podujatia

 • Organizátor má právo, kedykoľvek stanoviť limit počtu registrovaných účastníkov, z kapacitných, alebo iných dôvodov a tiež právo kedykoľvek ukončiť registráciu, zmeniť cenu štartovného a upraviť termíny do kedy štartovné platí.
 • Organizátor má právo neakceptovať prihlášku a neumožniť štart na Podujati, a to aj v prípade uhradenia štartovného ak:
 • Účastník uviedol v prihláške neúplné, nepresné alebo klamlivé údaje.
 • Účastník neodovzdal podpísané prehlásenie o súhlase s podmienkami preteku alebo Potvrdenie o registrácii
 • V prípade vyššej moci, alebo nedostatočného počtu prihlásených organizátor môže Podujatie zrušiť. Organizátor môže po zvážení všetkých okolnosti a vyčíslení takýchto vynaložených nákladov vrátiť Účastníkom časť alebo celé štartovné.


Prehlásenie o zdravotnom stave a vylúčenie zodpovednosti

 • Ako účastník podujatia svojim podpisom na registráčnom formulári, ktorý som obdržal pri registrácii a ktorý ma oprávňuje na účasť na podujatí prehlasujem že všetky moje údaje sú pravdivé a že súhlasím s týmito podmienkami.
 • Som si vedomý charakteru podujatia a fyzickej a psychickej záťaže, ktorú predstavuje. Prehlasujem, že mi nie je známa žiadna prekážka v mojom zdravotnom stave, ktorá by mi bránila sa tohto podujatia zúčastniť.
 • Preberám všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebudem voči organizátorom a tretím stranám uplatňovať žaloby alebo vymáhať škody.
 • Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že organizátor a tretie strany nenesú zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov preteku.
 • Som si vedomý toho, že je povinný zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojím jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov preteku.
 • Účastník berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok preteku, bezpečnostných a organizačných pokynov, bude zo súťaže bez náhrady vstupného a iných výdavkov vylúčený.
 • Je na zodpovednosti účastníka, aby si zabezpečil príslušnú zdravotnú prehliadku a získal informácie o svojom zdravotnom stave v súvislosti účasťou na podujatí.
 • Účastník je povinný zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Osoby do 18 rokov sú povinné k registrácii doložiť písomný súhlas rodiča s účasťou mladistvého na preteku.5

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Doprava

 • Dobrovoľníci sú zodpovední za dopravu do a z miesta ich dobrovoľníckej činnosti.

Informácie

 • Pred pretekmi sa dobrovoľník musí oboznámiť s pravidlami a organizáciou podujatia

Odmena

 • Dobrovoľnícka činnosť je vykonaná bez nároku na finančnú odmenu

Zabezpečené bude

 • Tričko Tvrďák
 • Obedový balíček a nápoj
 • Zázemie pre odloženie vecí a toalety

Vezmi si vhodné oblečenie

 • Pevnú obuv (nie otvorené topánky a sandále)
 • Vhodné oblečenie aj pre prípad dažďa
 • Pokrývku hlavy, aby ste nedostali úpal

Bezpečnosť pri práci

 • Odporúčame nosiť stále pri sebe preukaz poistenca.
 • Platí zákaz požívania akýchkoľvek alkoholických nápojov alebo omamných prostriedkov pred dobrovoľníckou aktivitou a počas nej.
 • Dávajte si pozor na osobné veci a o úschovu cenných vecí požiadajte koordinátora.

Iné

 • V súrnych prípadoch volajte tel. č. +421 905 599 435
 • Na Linke záchrany 0850 111 313 Vám lekár dá radu, ako poskytnúť prvú pomoc do príchodu Rýchlej zdravotníckej pomoci.
 • Organizátor spracúva osobné údaje Účastníkov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich osobných údajov je firma Antbase s.r.o., ICO 35865202, Keltska 8, 900 31, Stupava
 • Spoločnosť ustanovila zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Richard Voda. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu alebo použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť vaše práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese tvrdakrace@tvrdakrace.com alebo písomne na adrese našej spoločnosti.


Ako údaje zbierame a ako ich využívame.

 • Organizátor získava za účelom registrácie, vyhodnotenia súťaže, zverejnenia výsledkov tieto osobné údaje účastníka: meno, priezvisko, pohlavie, emailový kontakt, telefonický kontakt, kontakt v prípade núdze, poisťovňu, rok narodenia
 • Organizátor získava za účelom doručenia objednaných tovar cez e-shop tieto osobné údaje kupujúceho: meno, priezvisko, fakturačná adresa, adresa doručenia, email, telefón
 • Organizátor získava za účelom zasielania informačných emailov  kde informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších športových podujatiach, termínoch a podobne získava emailovú adresu
 • Organizátor získava fotografie a video dokumentáciu z podujatia a tie publikuje prostredníctvom sociálnych sietí za účelom zabezpečenia digitálnej spomienky pre účastníkov pretekov
 • Organizátor získava údaje pri využívaní našich služieb sú to údaje o interakcii s našimi službami, keď pristupujete na naše stránky, získavame údaje o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate pri návšteve našich stránok
 • Marketingové a reklamné cookies – tieto cookies používame na to, aby sme vám na našej stránke vedeli zobrazovať obsah, ktorý vás podľa Vašich predchádzajúcich preferencií zaujíma, a tiež za účelom zobrazovania reklamy na základe Vašich záujmov. Cookies tohto typu ukladáme iba na základe vášho súhlasu. Pri týchto cookies využívame riešenia Google Adwords a Facebook Pixel.


Poskytnutie osobných údajov tretím stranám

 • Organizátor neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobám mimo týchto prípadov:
 • Organizátor pre účel doručenia zakúpeného tovaru v e-shope poskytuje meno, adresu, telefón prepravnej spoločnosti: Slovenská Pošta
 • Organizátor pre účel zabezpečenia služieb časomiery, štartovej listiny a výsledkov poskytne registračné údaje pretekára zazmluvnenej spoločnosti realizujúcej služby časomiery: https://www.vysledkovyservis.sk/
 • Dáta o interakcii s našimi stránkami poskytujeme: Google.com  a hostingovej spoločnosti Websupport.sk
 • Vaš email poskytujeme službe Mailchimp.com


Prenos údajov do tretích krajín

 • Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame. Niektorí partneri, s ktorými pri spracúvaní osobných údajov spolupracujeme, však takéto prenosy realizujú, a to konkrétne do USA. Osoby, ktorým v USA tieto údaje sprístupňujú, dodržiavajú podmienky US-EU Privacy Shield a tým poskytujú primeranú úroveň ochrany pre vaše osobné údaje.

Ako vaše údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili. Elektronické údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ktorý je náš alebo je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Ako dlho údaje uchovávame

Osobné údaje, ktoré súvisia s vašou registráciou na preeky uchovávame 1 mesiac po skončení preteku. V prípade, ak používame Vaše osobné údaje za účelom doručovania zakúpeného tovaru a ak ste nám udelili súhlas, uchovávame tieto údaje, kým nám príslušný súhlas

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.


Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi. V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení. V prípade, ak si u nás zrušíte konto, pristúpime k vymazaniu údajov, pri ktorých je to možné a k zrušeniu konta do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje budú vymazané po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Súhlas účastníka

 • Účastník podujatia alebo kupujúci súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Organizátora na vymedzený účel
 • Účastník súhlasí s poskytnutím a spracovaním svojich osobných údajov v informačnom systéme Newsletter organizátora,
 • Účastník súhlasí, že jeho fotografie, filmové zábery, zvukové záznamy, rozhovory a iné formy záznamu súvisiace s jeho účasťou na Podujatí sú k dispozícii pre Organizátora a ten ich môže archivovať, zdielať a verejne publikovať vo všetkýchformách a aj prostredníctvom tretích strán. Účastníkovi nevzniká v prípade takéhoto publikovania žiaden finančný, materiálny alebo iný nárok. Súhlas je udelený na neurčité obdobie a je možné ho kedykoľvek odvolať zaslanim žiadosti na tvrdakrace@tvrdakrace.com.
 • Poskytnutím údajov pre informačný systém Newsletter spoločnosti Antbase s. r. o. súhlasíte hlavne so zasielaním informačných emailov formou newsletteru, kde Vás informujeme  o dôležitých zmenách súvisiacich s podujatím, o ďalších podujatiach, termínoch a podobne.
 • V prípade, že si želáte byť odhlásený z uvedeného informačného systému, napíšte žiadosť a pošlite nám ju emailom na adresu tvrdakrace@tvrdakrace.com. Žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje: meno a priezvisko, emailová adresa, ktorá je zaradená v uvedenom informačnom systéme